Privacyverklaring:

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelend therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Daarbij kunnen in het dossier gegevens opgenomen worden die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld bij uw huisarts.

Ik doe mijn uiterste best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

 • zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens

 • ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens


Als uw behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen daarnaast voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.

 • Voor het gebruik voor waarneming tijdens mijn afwezigheid.

 • Voor geanonimiseerd gebruik tijdens intercollegiale toetsing.

 • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier worden gebruikt voor de financiële administratie zodat ik een factuur kan opstellen.


Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

De gegevens in uw cliëntendossier blijven, zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist, 15 jaar bewaard.


PRIVACY OP DE ZORGNOTA

Op de zorgnota die u ontvangt staan, met als doel dat u deze nota kan declareren, gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden;

 • uw naam, adres, postcode en woonplaats

 • uw geboortedatum

 • uw verzekeringsnummer

 • de datum van de behandeling

 • een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld “natuurgeneeskundig consult”

 • de datum, de duur en de kosten van het consult

Ontwerp, teksten en realisatie Janine Alting - Copyright 2018 Onder Hypnose