Algemene voorwaarden:

Er is mij veel aan gelegen vooraf duidelijke afspraken te maken. Deze afspraken zijn vastgelegd in de onderstaande algemene voorwaarden en een behandelovereenkomst. Op het moment dat je de praktijk bezoekt, treden beiden automatisch in werking.


 • Om de tijd zo goed mogelijk te kunnen besteden is het belangrijk dat je voor je eerste bezoek aan de praktijk de informatie op deze site doorleest. Je bent dan al op de hoogte wat hypnose is en wat je kunt verwachten. Het stelt je ook in staat tijdens de intake gerichte vragen te stellen. Mocht blijken dat er bij jou angst of twijfel bestaat in hypnose te gaan dan kan ik die wegnemen. Dit is cruciaal omdat angst en twijfel vijanden van hypnose zijn. Wanneer je bang of onzeker bent om in hypnose te gaan, dan staat vooraf vast dat het mij niet zal lukken je naar een diepe trance (Somnambulisme) te begeleiden.

 • Behalve dat ik van je verwacht dat je goed voorbereid naar de intake komt, vraag ik je mij tevoren informatie te verstrekken. Ik stuur je hiervoor een intakeformulier dat je uiterlijk 3 werkdagen voor de afgesproken datum naar me terugstuurt.

 • Mocht het zijn dat je (om welke reden dan ook) mij niet, niet tijdig of onvolledig hebt voorzien van de gevraagde informatie, dan wordt de voor de intake gereserveerde tijd alsnog hieraan besteed. Let wel, er is dan niet voldoende tijd meer beschikbaar voor een hypnosesessie. Hiervoor maken we een vervolgafspraak. De kosten die in rekening worden gebracht zijn gelijk aan de kosten van een intake.

 • Een intake duurt maximaal 75 minuten.

 • De kosten voor de intake en de vervolgsessie(s) worden aan het eind van iedere sessie afgerekend. Hierbij hebben pinbetalingen de voorkeur boven contante betalingen.

 • Telefonisch of per e-mail gestelde vragen met een inhoudelijk op je klacht en/of veranderwens gericht karakter, eventueel overleg met derden (huisarts, specialist, bedrijfsarts, letselschade specialist etc.) en het beantwoorden van door derden schriftelijk gestelde vragen worden aangemerkt als consult. Het tarief dat in rekening wordt gebracht is afhankelijk van de tijd die aan de beantwoording/afhandeling is besteed (zie tarieven ).

 • Onder Hypnose is een onderdeel van PARAMEDIC . Consulten kunnen, afhankelijk van je Zorgverzekeraar en de polis die je hebt afgesloten, (deels) vanuit het aanvullende pakket voor vergoeding in aanmerking komen. Klik hier voor meer informatie.

 • Bij verhindering dien je je afspraak tenminste 24 uur vóór aanvang van het consult af te zeggen. Dit houdt in dat wanneer je om 10.00 uur een afspraak hebt, je je afmelding de dag ervoor vóór 10.00 uur kenbaar gemaakt moet hebben. Dit kan via het contactformulier op deze site, per e-mail en telefonisch.

 • Bij het ongeacht de reden niet tijdig afzeggen of het zonder bericht niet verschijnen, wordt het consult volledig in rekening gebracht.


Aansprakelijkheid:

 • Onder Hypnose, een onderdeel van PARAMEDIC, aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid, hoe dan ook, voor schade ontstaan door of in verband met door Onder Hypnose verrichte diensten, tenzij je aantoont dat de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Onder Hypnose.

 • De aansprakelijkheid van Onder Hypnose is beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

 • Als door of in verband met het verrichten van diensten door Onder Hypnose of anderszins schade aan personen of zaken wordt toegebracht, waarvoor Onder Hypnose aansprakelijk is, zal die aansprakelijkheid zijn beperkt tot het bedrag van de uitkering uit hoofde van de door Onder Hypnose afgesloten algemene aansprakelijkheidsverzekering, met in begrip van het eigen risico dat Onder Hypnose in verband met die verzekering draagt.

 • Elke aansprakelijkheid van Onder Hypnose voor bedrijfsschade of andere (in)directe schade of gevolgschade, van welke aard dan ook, is nadrukkelijk uitgesloten.

Ontwerp, teksten en realisatie Janine Alting - Copyright 2018 Onder Hypnose